Regulamin

Zasady akcji „Nakarm psa z OLX – edycja XVI

 1. Organizatorem akcji „Nakarm psa z OLX” (dalej: Akcja) jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, NIP 7792433421, REGON: 362117960, kapitał zakładowy 1 510 000,00 PLN (dalej: Organizator).
 2. Akcja polega na zakupieniu przez Organizatora karmy dla zwierząt znajdujących się w schroniskach w Zawierciu (Schronisko dla zwierząt w Zawierciu) i Augustowie (Schronisko dla bezdomnych zwierząt “Sonieczkowo” w Augustowie) (dalej: Schroniska), na zasadach poniżej opisanych.
 3. Akcja będzie trwała od dnia 6.12.2023 do dnia 15.12.2023 r. (dalej: Czas trwania Akcji). Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia Akcji, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego w pkt 10 poniżej.
 4. W Akcji bierze udział co najmniej 100 psów, tj. po 50 psów z każdego Schroniska. Informacje o zwierzętach biorących udział w Akcji, w tym ich zdjęcia dostarczone przez Schroniska, zostaną umieszczone przez Organizatora, na stronie internetowej pod adresem: https://nakarmpsa.olx.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zwierząt biorących udział w Akcji w Czasie trwania Akcji.
 5. Udział w Akcji jest bezpłatny.
 6. W Akcji może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje Regulamin i zagłosuje na dane zwierzę poprzez kliknięcie w przycisk „Nakarm”, który znajduje się pod zdjęciem zwierzaka na stronie internetowej, o której mowa w pkt 4 powyżej (dalej: Uczestnik).
 7. Klikanie przez Uczestników w przycisk „Nakarm” powoduje stopniowe wypełnianie się kości kolorem odmiennym od tła. Całkowite wypełnienie kości kolorem wymaga 60 tys. kliknięć Uczestników.
 8. W ciągu doby każdy Uczestnik może nakarmić zwierzę poprzez klikanie w przycisk „Nakarm”, niezależnie od liczby urządzeń, na których Użytkownik jest zalogowany. 
 9. Po zakończeniu Akcji, Organizator sfinansuje zakup pożywienia dla zwierząt, co do których spełnione zostały wymagania określone w pkt 7 powyżej, w ilości: 20 kg suchej karmy przypadającej na każde zwierzę.
 10. Organizator poinformuje w terminie do 24.12.2023 r. na stronie internetowej, o której mowa w pkt 4, o wynikach Akcji tj. w szczególności o liczbie nakarmionych zwierząt oraz ilości przekazanej karmy. 
 11. W sprawie adopcji czy też jakiejkolwiek innej formy dodatkowego wsparcia dla zwierząt należy się kontaktować bezpośrednio ze Schroniskami.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Akcji

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963, NIP 7792433421, REGON: 362117960, kapitał zakładowy 1 510 000,00 PLN. Spółka Grupa OLX Sp. z o.o. jako administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane.
 2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu? Podczas udziału w Akcji automatycznie przetwarzane będą dane osobowe Uczestnika w postaci jego adresu e-mail oraz adresu IP. Dane te przetwarzane są na cele związane z udziałem w Akcji, w tym rejestrowania liczby kliknięć pod danym zwierzakiem, jak również w celach statystycznych, przesyłania podziękowań w związku z udziałem w Akcji i obsługi korespondencji e-mail.
 3. Na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest organizacja i przeprowadzenie Akcji (mającej charakter przyrzeczenia publicznego), w tym rejestrowania liczby kliknięć pod danym zwierzakiem, prowadzenie rejestru Uczestników, przesyłanie podziękowań w związku z udziałem w Akcji i obsługi korespondencji e-mail. 
 4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym z przepisów podatkowych i rachunkowych, jak też  z Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń). 
 5. Dodatkowe szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności. Znajdziesz tam również odpowiedź na pytania: 
 • Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
 • Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)?
 • Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych?
 • Do kogo możesz zgłosić swoje zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Superpsiaki czekają na nowy dom

Sprawdź